DANH MỤC

Biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo

trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân

    1      Biên bản ghi lời trình bày người khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh)
2  Giấy biên nhận đơn khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh)
3  Thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tại buổi tiếp công dân
4  Thông báo xử lý đơn khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh)
5  Thông báo, chỉ dẫn
6  Phiếu chuyển đơn
7  Phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm(hoặc kiến nghị khởi tố)
8  Giấy báo tin
9  Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (tái thẩm)
10  Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm (tái thẩm)
11  Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản thông báo phát hiện vi phạm
12  Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm)
13 Thông báo trả lại đơn đề nghị giám đốc thẩm (tái thẩm)
14 Thông báo về việc thụ lý (hoặc không thụ lý) đơn khiếu nại (tố cáo)
15  Quyết định phân công xác minh nội dung khiếu nại
16  Quyết định giải quyết khiếu nại
17  Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại
18  Quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo
19  Kết luận (Quyết định) giải quyết tố cáo
20  Thông báo kết quả giải quyết tố cáo
21  Thông báo (báo cáo) kết quả giải quyết khiếu nại (tố cáo)
22  Quyết định kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
23  Quyết định phân công kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
24  Kết luận kiểm tra đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
25  Thông báo kết quả kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
26  Quyết định hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
27  Yêu cầu ra văn bản giải quyết khiếu nại (tố cáo)
28  Yêu cầu kiểm tra giải quyết khiếu nại (tố cáo)
29  Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu
30  Quyết định trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
31  Nội dung yêu cầu báo cáo và chương trình làm việc
32  Biên bản làm việc
33  Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
34  Kiến nghị (kháng nghị) khắc phục vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
35  Kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp
36  Quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị
37  Kết luận kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
38  Biên bản xác minh
39  Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo
40  Báo cáo kết quả xác minh và đề xuất
41  Biên bản làm việc đối thoại để giải quyết khiếu nại
42  Giấy mời

Theo Quyết định 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017