Một số kinh nghiệm trong công tác kiến nghị đối với vi phạm trong hoạt động tư pháp và kiến nghị phòng ngừa vi phạm, thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, KDTM năm 2018

18/02/2019
Xem với cỡ chữ:

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, trong đó, yêu cầu đặt ra là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm”; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và những việc khác theo quy định của pháp luật;

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiến nghị bản án, quyết định của Tòa áncó vi phạm pháp luậtlà một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát được quy định tại Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đãkịp thời kiến nghịđối với vi phạm trong hoạt động tư pháp và kiến nghị phòng ngừa vi phạmyêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định Luậttố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng dân sự. Cụ thể, đã tham mưu lãnh đạo Viện cấp cao 2 ban hành 21 Kiến nghị, đạt 140% so với chỉ tiêu đề ra so với năm 2017 (14 – 15 Kiến nghị), trong đó đã ban hành 15 Kiến nghịbao gồm đối với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Chánh án Tòa án địa phương trong khu vực như:Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, thành phố Đà Nẵng. Các kiến nghị tập trung chủ yếu khắc phục các vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mạitrong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (chiếm hơn 80% tổng số kiến nghị).

 

Ngoài ra đã ban hành06 kiến nghị ngoài ngành đối với Chủ tịch UBND các cấp như: kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc ban hành các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa và hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; kiến nghịkhắc phục vi phạm trong việc ban hành quyết định về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động tín dụng đối với Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

 

Tất cả các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đều có căn cứ và được các đơn vị tổ chức chấp nhận, tiếp thu và có văn bản trả lời nêu rõ các biện pháp thực hiện theo nội dung kiến nghị như:

    

Kiến nghị số 13/KN-VKS-HC ngày 11/4/2018 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc vi phạm trong việc xác định tư cách tố tụng về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 61 Luật tố tụng hành chính. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam có Công văn số 913/CV-TANgày 08/5/2018 về việc khắc phục vi phạm trong bản án hành chính sơ thẩm phúc đáp với nội dung: “Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa giải trình, báo cáo Chánh án theo nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa đã tiếp thu kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết các vụ án hành chính.”

 

Kiến nghị số 18/KN-HC-VC2 ngày 24/4/2018 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định về việc khắc phục vi phạm pháp luật trong giải quyết vụ án hành chính. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định có Công văn số 3940/2018/CV-TA Ngày 24/6/2018 phúc đáp với nội dung: “Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tiến hành tổ chức cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Thẩm phán là người trực tiếp giải quyết vụ án, đồng chí đã nhận khuyết điểm và xin rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề trên.”

 

Kiến nghị số 21/KN-VKS-HC ngày 15/5/2018 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc khắc phục vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 389/2018/CV-TA ngày 01/6/2018 phúc đáp với nội dụng: “Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khắc phục, thực hiện xong những nội dung theo Công văn kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.”

 

Kiến nghị số 02/KN-VC2-HC ngày 10/12/2018 đối với Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong giải quyết án hành chính. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 446/TA ngày 17/12/2018 với nội dung: “Sau khi kiểm tra, xem xét các Quyết định mà quý Viện kiến nghị, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận thấy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính chưa đầy đủ các nội dung theo quy định của Điều 144 Luật tố tụng hành chính là có thiếu sót, vi phạm đúng như trong Văn bản quý Viện đã nêu. Chúng tôi đã chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục thiếu sót nói trên.”

 

Kiến nghị số 15/KN-VKS-HC ngày 20/4/2018 đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 2402/UBND-HCNgày 03/5/2018phúc đáp với nội dung: “Giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tại Công văn số 15/KN-VKS-HC ngày 20/4/2018 và kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền./.

 

Kiến nghị số 33/KN-VKS-KDTM ngày 13/8/2018 đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) về việc khắc phục vi phạm trong hoạt động tín dụng. Agribank có Công văn số 10703/NHNo-KTNB Ngày 26/10/2018, về báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng với nội dung: “Xử lý cán bộ liên quan Agribank đã miễn nhiệm chức vụ đối với các cán bộ Agribank chi nhánh Hòa Thắng - Đắk Lắk

 

Một số kinh nghiệm trong công tác ban hành kiến nghị:

 

Trướchết,Kiểm sát viên cần nắm vững quy định pháp luật trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại như Luật hành chính, Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật khiếu nại, tố cáo… để phát hiện các dạng vi phạm trong từng lĩnh vực giải quyết án như:

 

- Trong giải quyết án liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai: năm 2018 trong tổng số 190 vụ án hành chính giải quyết theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thẩm thì có đến 90% vụ việc liên quan đến khiếu kiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.Từ thực tiễn lịch sử quá trình quản lý đất đai của nhà nước qua các thời kỳ còn nhiều bất cập. Luật đất đai đã 6 lần sửa đổi, bổ sung với 105 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Do đó để nhận biết và xác định được những vi phạm trong quá trình thực thi các quy định của Luật đất đai của các cơ quan quản lý hành chính ở địa phương cụ thể là Chủ tịch UBND các cấp,khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, cán bộ, Kiểm sát viên cần cập nhật và nắm vững các quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn qua các thời kỳ.

 

- Trong giải quyết án liên quan đếnKDTM, LĐ…: để xác định được những vi phạm của Tòa án trong quá trình giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mai, lạo động, phá sản và việc khác theo quy định pháp luật cán bộ, Kiểm sát viên cần nắm vững các quy định pháp luật về tố tụng hành chính, dân sự và các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao, Thông tư liên tịch của các cơ quan tư pháp Trung ương trong việc hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

 

- Về trình tự áp dụng tố tụng: khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, cán bộ, Kiểm sát viêncần tập trung chú ý vào một số dạng vi phạm tố tụng mang tính chất phổ biến như vi phạm trong việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; vi phạm thời hạn giải quyết vụ án, vi phạm bỏ sót người tham gia tố tụng hoặc xác định không đúng tư cách của người tham gia tố tụng; vi phạm việc thực hiện quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu chứng cứ….Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án cần kịp thời phát hiện những vi phạm, sơ hở thiếu sót trong quản lý của các cơ quan tổ chức để kịp thời kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

 

Ngoài ra, cán bộ, Kiểm sát viên cần nghiên cứu, tập hợp các kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, củacác Viện kiểm sát nhân dân cấp cao để tích luỹ kinh nghiệm trong việc phát hiện vi phạm

 

Trên đây là Một số kinh nghiệm trong công tác kiến nghị đối với vi phạm trong hoạt động tư pháp và kiến nghị phòng ngừa vi phạm, thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

         

                         Tác giả: Nguyễn Hải Tuấn - Viện 3

                         Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Hôm nay: 6962
Tháng 9/2020: 20240
Năm 2020: 97895
Tổng: 811498