VKSND cấp cao tại Đà Nẵng quán triệt Chỉ thị số 02/CTUBND-VKSTC về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân

03/04/2019
Xem với cỡ chữ:

 

Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 01/4/2019 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Với mục đích nâng cao nhận thức của Cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động trong đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc thực hiện chức năng của Ngành và nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung của Chỉ thị nêu rõ những yêu cầu, nhiệm vụ như:

 

Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị và các văn bản liên quan công tác phòng, chống tham nhũng như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của BCH Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ, việc, vụ án tham nhũng”, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X” và luật phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để công chức và người lao động trong, ngoài Ngành và nhân dân hiểu rõ chủ trương phòng, chống tham nhũng trong cơ quan và hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân;

 

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quết các vụ án hình sự về tham nhũng; tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhậ, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao trách nhiệm trong việc thu hồi tài sản tham nhũng…; đảm bảo việc xử lý tội phạm tham nhũng nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật;

 

Thực hiện đầy đủ “Quy chế về thực hành dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị…. Phát huy vai trò của các tố chức đoàn thể , tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động tham gia phát hiện, đấ tranh chống tham nhũng;

 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thực hiện nhgiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002, kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản thi hành…

 

Sau khi quán triệt học tập Chỉ thị số 02 nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện trong đơn vị với mục đích, yêu cầu, những nội dung cụ thể và nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện đúng và triệt để yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân./.

 

Tin, bài: Nguyễn Văn Chiến-VC2