VKSND tối cao phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch

14/10/2020
Xem với cỡ chữ:

(BVPL) - Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, VKSND tối cao và TAND tối cao hướng dẫn việc phối hợp lập báo cáo thống kê, gửi báo cáo thống kê; gửi, nhận báo cáo thống kê; tổng hợp số liệu, các chỉ tiêu thống kê và kiểm tra liên ngành trong thống kê thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp, VKSND tối cao và TAND tối cao.

 

Bộ Tư pháp, VKSND tối cao và TAND tối cao vừa dự thảo xong Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Thông tư liên tịch được áp dụng đối với: Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Bộ Tư pháp.

 

VKSND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; VKSND cấp cao và VKSND tối cao.

 

TAND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; TAND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, TAND cấp cao và TAND tối cao.

 

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư liên tịch đã quy định về chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự liên ngành. Cụ thể bao gồm: Thống kê kết quả thi hành án dân sự về việc; thống kê kết quả thi hành án dân sự về tiền (tiền và giá trị tài sản); thống kê yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả xử lý của Tòa án; thống kê yêu cầu xác định, phân chia tài sản; yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu; kết quả giải quyết của Tòa án; thống kê kiểm sát công tác thi hành án dân sự (kiểm sát trực tiếp và kiểm sát tuân theo pháp luật).

 

Các cơ quan: Thi hành án dân sự, Công an, Viện kiểm sát

họp bàn về công tác phối hợp thi hành án dân sự. (Ảnh minh họa)

 

Các chỉ tiêu có điều kiện, chưa có điều kiện, cách tính chỉ tiêu và các chỉ tiêu khác được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

 

Đối với việc lập báo cáo thống kê, dự thảo Thông tư liên tịch quy định: Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với VKSND cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với VKSND cấp tỉnh lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch này.

 

Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với TAND cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với TAND cấp tỉnh lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS và Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch này.

 

VKSND cấp huyện, VKSND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự lập báo cáo thống kê theo Biểu mẫu số 05/TKLN-THADS được quy định tại đ khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch này.

 

Sau khi có báo cáo thống nhất liên ngành, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với TAND cấp cao, VKSND cấp cao rà soát, thống nhất đối với các biểu mẫu quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này.

 

Việc lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự liên ngành trong quân đội thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

 

Ngoài ra, theo dự thảo Thông tư liên tịch, VKSND tối cao có trách nhiệm: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc VKSND cấp dưới thực hiện Thông tư liên tịch này; phối hợp với Bộ Tư pháp và TAND tối cao trong việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

 

Cục Thi hành án dân sự, VKSND cấp tỉnh, TAND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Chi cục Thi hành án dân sự, VKSND cấp huyện, TAND cấp huyện trong phạm vi ngành mình thực hiện Thông tư liên tịch. Chi cục Thi hành án dân sự, VKSND cấp huyện, TAND cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch này.

 

Liên quan đến trường hợp đính chính số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự liên ngành, dự thảo Thông tư liên tịch quy định, cơ quan Thi hành án dân sự, VKSND, TAND có số liệu cần được đính chính phải có văn bản giải trình; có sự thống nhất của các cơ quan cùng cấp đã tham gia ký xác nhận vào báo cáo thống kê đó và báo cáo lên cấp trên trực tiếp để thực hiện việc đính chính trong các báo cáo tổng hợp.

 

baovephapluat.vn