Một số vấn đề về nâng cao chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và kiến nghị thuộc thẩm quyền

19/03/2021
Xem với cỡ chữ:

Kháng nghị, kiến nghị, quyền yêu cầu là quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm phát hiện những vi phạm trong hoạt động tư pháp, yêu cầu cơ quan vi phạm khắc phục bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, dân chủ và khách quan, bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, của các tổ chức và công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận; ngoài ra góp phần quan trọng trong việc khẳng định và nâng cao vị thế của Ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

 

Để làm tốt công tác kiến nghị, kháng nghị, theo chúng tôi cần thực hiện một số vấn đề sau đây:

 

-Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và kiến nghị thuộc thẩm quyền;

 

 - Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát, trong đó có: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Chỉ thị số 08 /CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị kháng nghị án hình sự; Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự…

 

-Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát hiện, tổng hợp vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị.

 

-Theo dõi chặt chẽ về thời hạn và kết quả trả lời của cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị; việc trả lời bị kéo dài hoặc không trả lời của cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị thì tùy từng trường hợp lãnh đạo Viện áp dụng linh hoạt các biện pháp như trao đổi trực tiếp đối với người có thẩm quyền trả lời kháng nghị, kiến nghị; công văn gửi cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị yêu cầu trả lời; báo cáo đến cấp có thẩm quyền là cơ quan chủ quản cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị; đề nghị cấp trên trực tiếp hỗ trợ .. việc trả lời cho Viện kiểm sát của cơ quan bị kháng nghị là bắt buộc theo luật định (đồng ý hay không đồng ý vẫn phải trả lời).

 

-Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng; mối quan hệ giữa VKSND các cấp thực hiện tốt công tác kiểm sát các bản án, quyết định, kịp thời phát hiện vi phạm để thực hiện kháng nghị, hạn chế việc phải rút kháng nghị hoặc không được chấp nhận.

 

-Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu cho Kiểm sát viên. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện các văn bản quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị và quyền yêu cầu. Tổ chức học tập, nghiên cứu thực hiện có hiệu quả tại Viện kiểm sát các cấp coi đây là một biện pháp tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ, năng lực và kinh nghiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên.

 

- Khen thưởng kịp thời những cán bộ làm tốt công tác kháng nghị, kiến nghị. Coi trọng công tác kiểm tra công tác kháng nghị, kiến nghị.

 

- Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Trên đây là 1 số kinh nghiệm và kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và kiến nghị thuộc thẩm quyền để các đồng nghiệp nghiên cứu tham khảo.

 

Tác giả:  Nguyễn Xuân Thanh - Viện 3 VC2