Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khách quan của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Liên hệ với nhiệm vụ được phân công của Chi bộ Viện 3 - VC2

12/05/2021
Xem với cỡ chữ:

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác.

 

https://i0.wp.com/conganquangbinh.gov.vn/wp-content/uploads/2018/11/hoctap2.jpg?resize=696%2C484&ssl=1

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, bao gồm:

 

1. Phong cách dân chủ, quần chúng

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người chỉ rõ: Đảng ta thực hiện “Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan nhà nước trong chế độ ta” và “chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do”. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong nội bộ bằng cách thành tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình. Được như vậy thì cấp dưới và quần chúng mới hăng hái đề ra sáng kiến, “học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”. Những sáng kiến đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người có sáng kiến càng thêm hăng hái làm việc. Phong cách dân chủ của người cán bộ không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của cấp dưới và quần chúng nhân dân mà còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó.

 

Người có phong cách dân chủ là thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đó cũng là cách “để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người”. Cán bộ không bao giờ được “độc tôn chân lý”, phải thành thực lắng nghe ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh thần cầu thị. Làm như vậy thì chắc chắn người cán bộ sẽ được nhân dân yêu mến, cấp dưới nể trọng, sẵn sàng đóng góp sáng kiến.

 

Phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi đến sự tập trung chứ không phải dân chủ quá trớn, dân chủ vô tổ chức. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng là “tập trung dân chủ”. Nói về sức mạnh của dân chủ, Hồ Chí Minh từng nói: “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Nếu người cán bộ không có tác phong dân chủ hoặc “Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ” là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Phong cách dân chủ yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải sâu sát quần chúng, chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, quan tâm đến mọi mặt đời sống nhân dân; tin yêu và tôn trọng con người, chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và sửa chữa khuyết điểm của mình.

 

Gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ là phong cách quần chúng. Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phong cách làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có tính nguyên tắc về vai trò của quần chúng nhân dân: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Phong cách quần chúng yêu cầu người cán bộ phải gần gũi quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của quần chúng. Người cán bộ phải thường xuyên đi xuống cơ sở mà mình phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Người khẳng định: Nếu “cách xa dân chúng, không liên lạc chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”.

 

Phong cách quần chúng của cán bộ, đảng viên thể hiện rõ trong các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, không cho phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc lợi”. Người cảnh tỉnh những suy nghĩ lệch lạc trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ được thể diện”. Khi người cán bộ thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ được quần chúng nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gì họ làm cũng thành công.

 

2.Phương pháp làm việc khách quan, khoa học

 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, khách quan, trung thực. Người cũng thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Khoa học và trung thực trong tư tưởng của Người không mang tính hàn lâm, không quá cao xa, mà ngược lại, đó là những lời dạy bảo, những việc làm cụ thể, gần gũi, dung dị giữa đời thường, nhưng lại thiết thực và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Thực tế cho thấy, mỗi cán bộ, đảng viên phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, trung thực, khách quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được quần chúng Nhân dân tín nhiệm. Bởi vì, khi người cán bộ, đảng viên có tri thức khoa học và kỹ thuật, có trình độ lý luận cách mạng, có năng lực công tác và luôn tâm huyết với nghề nghiệp, nhưng nếu không có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, xa rời thực tiễn, ít chịu cập nhật những biến đổi của tình hình, thậm chí chuyên quyền, quan liêu, độc đoán,... thì khi thực hiện các nhiệm vụ thường gặp khó khăn, vướng mắc, chất lượng và hiệu quả công việc sẽ không đạt được như mong muốn.

 

3.Xây dựng phương pháp làm việc dân chủ, khách quan trong cán bộ, đảng viên Viện 3 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Để khắc phục những biểu hiện của phương pháp, tác phong làm việc thiếu tính khoa học, thiếu tính thực tiễn tồn tại ở không ít cán bộ, đảng viên cần phải có những biện pháp cụ thể, mà Hồ Chí Minh gọi là “cách lãnh đạo”. Đó là nghệ thuật công tác lãnh đạo, quản lý của người cán bộ, đảng viên, được biểu hiện bằng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả. Người cán bộ, đảng viên không những vừa phải có đức, có tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”, nhưng đồng thời cũng phải có “cách lãnh đạo”. Phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong mọi điều kiện, hoàn cảnh công tác để không ngừng hoàn thiện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, trung thực, khách quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức đầy đủ về việc học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh; xác định đây không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên, mà còn là một giải pháp để hoàn thiện phong cách làm việc, nâng cao chất lượng công tác. Trong công tác chuyên môn, cần có sự đầu tư chuyên sâu, chính xác về kiến thức và đảm bảo thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức thực tiễn mới. Việc giải quyết các công việc, nhất là đối với công tác phối hợp và giải quyết các vấn đề phát sinh cần nắm rõ tình hình, phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án giải quyết tối ưu, làm được đến đâu báo cáo đến đấy, không vì thành tích của cá nhân mình mà báo cáo sai sự thật; có nhược điểm, khuyết điểm phải nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, có phương hướng và biện pháp cụ thể, quyết tâm khắc phục, sửa chữa, không tìm mọi cách để ngụy biện, bao che, đổ lỗi cho khách quan, đổ lỗi cho người khác.

 

 

             ( Vụ 10 –VKSNDTC làm việc với Viện 3 về công tác kiểm sát giải quyết án hành chính năm 2020 - Ảnh: Lê Vũ Phong)

 

  Trong tình hình hiện nay, việc đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng và tấm gương về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh đang là một vấn đề quan trọng và cấp thiết. Trước tiên, mỗi cán bộ, đảng viên Viện 3 phải thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung yêu cầu của học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chi Minh. Từ đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tri thức về con người, biết trao đổi, làm việc với từng đối tượng con người cụ thể một cách thật sự dân chủ, văn hóa. Đồng thời, để hình thành phong cách làm việc khoa học yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

 

Học tập và phát huy những giá trị tốt đẹp của phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên Viện 3 phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, xác định đúng vai trò của người cán bộ, đảng viên là “công bộc của dân”. Với phương hướng đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực thay đổi thói quen và tư duy cũ, hình thành phong cách làm việc mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan.

 

Tính khách quan của người cán bộ Kiểm sát biểu hiện ở chỗ khi giải quyết công việc phải luôn xuất phát từ thực tế, không suy diễn, không xuyên tạc bóp méo sự thật, không nhận định đánh giá sự việc một cách chủ quan, phiến diện một chiều; Phải đi sâu tìm hiểu phân tích, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ bản chất của sự việc, dựa vào những cơ sở khoa học, cơ sở thực tế để đưa ra quyết định giải quyết sự việc một cách phù hợp, chính xác. Tính khách quan là phương pháp tư duy biện chứng của chủ nghĩa Mác, biết đi sâu phân tích cụ thể từng vấn đề cụ thể, đi sâu vào bản chất mới có đủ cơ sở khoa học giúp chúng ta kết luận vấn đề một cách khách quan, toàn diện, chính xác.

 

Trong công tác nghiên cứu án, người cán bộ đảng viên phải thật sự khách quan, dân chủ, dựa trên tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Cần nghiên cứu thật sâu, suy nghĩ thật kỹ, thấu đáo, toàn diện theo một quy trình, quy chế. Ngoài đối chiếu với các quy định của pháp luật, cần tham khảo ý kiến đồng nghiệp, của cấp trên để có những đề xuất, đề nghị sát đúng. Tuyệt đối không được suy diễn không có căn cứ và theo sự tác động nào.

 

Đối với án hành chính, người khởi kiện luôn ở vị trí yếu thế hơn người bị kiện. Họ không có điều kiện thu thập chứng cứ, tài liệu cũng như am hiểu quy định của pháp luật. Không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận với Luật sư để là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền lợi cho mình. Do vậy, người cán bộ kiểm sát án hành chính phải luôn công tâm, khách quan, dân chủ, công khai trên cơ sở quy định của pháp luật. Nhất là giai đoạn phúc thẩm án có hiệu luật pháp luật ngay hay giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm có tính chất phá án hết ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

 

Người cán bộ kiểm sát phải có chuyên môn cao, có lý luận chính trị giỏi, có phương pháp làm việc khoa học, có bản lĩnh. Nhất là nắm vững các quy định về hành chính, về thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất. Về chính sách đất đai của Nhà nước qua các thời kỳ. Làm sao để người dân không bị thiệt thòi mà được chính quyền, doanh nghiệp giải quyết trên cơ sở có lý, có tình trên cơ sở quy định của pháp luật. Nếu đã xác định đúng cần kiên quyết bảo vệ đến cùng với sự phân tích, viện dẫn chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ hoặc đề xuất xác minh, thu thập thêm tài liệu, chúng cứ phục vụ quan điểm của Viện kiểm sát.

 

Qua công tác kiểm sát, nếu phát hiện có vi phạm của cá nhân, tổ chức cần tham mưu đề xuất kiến nghị, kháng nghị kịp thời để khắc phục thiếu sót tồn tại của cá nhân, tổ chức, của cơ quan Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đồng thời tạo niềm tin của nhân dân, nâng cao vị thế của Viện kiểm sát nhân dân.

 

Trong hoạt động công tác kiểm sát án hành chính, người cán bộ kiểm sát cũng sẽ  tiếp xúc, làm việc với dân, với đương sự. Do vậy cần có thái độ đúng mực, hết sức lắng nghe người dân, đương sự trình bày. Phải phân tích, hướng dẫn cho người dân, đương sự chu đáo, nhiệt tình, dân chủ, khách quan. Không đao to búa lớn, dọa nạt, quát mắng hay hứa hẹn tạo sự hiểu lầm cho đương sự.

 

Đối với người bị kiện thường là đại diện chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước, người cán bộ kiểm sát cũng phải đúng mực, phải có bản lĩnh, nắm chắc các quy định của pháp luật, nhất là các quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà có quan điểm rõ ràng, chính xác. Đối với những quyết định của người bị kiện đúng thì cũng sẽ kiên quyết bảo vệ, nhưng nếu sai thì cũng kiên quyết bác bỏ.

 

Như vậy, dân chủ, khách quan trong kiểm sát giải quyết án hành chính theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải quyết công việc trên cơ sở chúng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại các phiên tòa. Người cán bộ, đảng viên của Viện 3 Viện cấp cao 2 trong hoạt động kiểm sát án hành chính phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Công tâm, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Phải là: Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục. Phải là: Luôn là cái đầu lạnh và trái tim nóng!

 

Cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân phải nêu cao tinh thần “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” trong công tác và trong cuộc sống, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.               

                                          

 

 Nguyễn Xuân Thanh

Đảng ủy viên- Bí thư Chi bộ Viện 3