Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12/05/2021
Xem với cỡ chữ:

I.Mục đích, yêu cầu của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

          Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là tấm gương mẫu mực về thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Trong bối cảnh hiện nay, nhận thức sâu sắc để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được cụ thể hóa bằng các quy định pháp luật cụ thể: Luật thực hành tiết kiệm chống lãnh phí năm 2013, Luật cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định 84/2014/NĐCP quy định chi tiết một số điều luật thực hành tiết kiệm chống lãnh phí. Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, với mục tiêu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

 

          Đối với ngành kiểm sát nhân dân, ngày 04 tháng 03 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chương trình số 04/CTr-VKSTC về việc Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, mục tiêu nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong hoạt động thường xuyên, trong xây dựng cơ bản, trong sử dụng Ngân sách nhà nước, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được giao của Ngành, tạo chuyển biến trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 

 Trên cơ sở đó, ngày 18 tháng 03 năm 2021 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Chương trình số 553/CTr-VC2 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, mục tiêu của Chương trình là tăng cường  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, vốn và tài sản nhà nước, lao động và thời gian lao động; nâng cao hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Làm cơ sở để đơn vị thực hiện Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo yêu cầu của Ngành; đưa công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, người lao động; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị mình, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát lãng phí kinh phí, Tài sản công; làm cơ sở đánh giá xếp loại công chức hàng năm, xét thi đua khen thưởng đối với cán bộ công chức và người lao động làm tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 

Việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 còn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của đơn vị, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021. Lãnh đạo các đơn vị Viện nghiệp vụ 1, 2, 3 và Văn phòng tổ chức quán triệt nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn cho cán bộ công chức và người lao động và đưa vào nội dung kế hoạch công tác năm của đơn vị. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm như: cụ thể hóa hệ thống định mức chi tiêu và trang bị tài sản tại các đơn vị, xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực, trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo thực chất, tránh hình thức, là tiền đề để thực hiện tốt trong các năm sau. Trong đó, bám sát chủ trương, định hướng của Nhà nước, quy định của pháp luật; các văn bản chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là nhiệm vụ trọng tâm.

 

II.Thực trạng việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong những năm qua:

 

Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến đảng viên, công chức người lao động  các quy định, của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, như Nghị quyết số 04 ngày 21/8/2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Ngoài việc triển khai các văn bản quy định, đơn vị đã lồng ghép kiểm tra, giám sát hàng năm, qua công tác theo dõi nhận thấy cán bộ, đảng viên và người lao động đã thực hiện tốt các nội dung này bằng những việc làm thiết thực, cụ thể: Như việc mua sắm tài sản công, sửa chữa trụ sở làm việc được thực hiện công khai, chặt chẽ đúng quy định luật đấu thầu không gây lãng phí, thất thoát kinh phí mang lại hiệu quả trong quá trình sử dụng tài sản. Cán bộ công chức trong đơn vị nêu cao ý thức trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại hợp lý, bộ phận hành chính quản trị hạn chế đề xuất mua các loại vật dụng rẻ tiền, mau hỏng chưa cần thiết, bộ phận CNTT thuộc Văn phòng VC2 thiết lập hộp thư nội bộ với hình thức mạng LAN để lưu trữ, soạn thảo, trình duyệt văn bản, chuyển giao tài liệu trong nội bộ đơn vị nhằm tiết kiệm thời gian, giấy mực, mang lại hiệu quả trong việc sử dụng kinh phí hành chính của đơn vị. Trên cơ sở đó để đóng góp một phần nhỏ tiết kiệm kinh phí, chi tiêu ngân sách nhà nước, từ đó nhằm đầu tư, tái tạo, sửa chữa, mua sắm các tài sản khác để phục vụ công tác cho đơn vị và tăng thu nhập cho cán bộ công chức và người lao động. Tuy nhiên,  thực tế hiện nay, việc thực hiện “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong hoạt động chuyên môn đôi lúc chưa thực sự thật tốt như : Một số cán bộ vẫn còn tình trạng chưa sắp xếp, bố trí công việc hợp lý, khoa học; chưa tận dụng hết khoảng thời gian làm việc dẫn đến kết quả giải quyết công việc chưa cao lãnh phí thời gian lao động.

 

 III.Một số nhiệm vụ và chỉ tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng năm 2021 và những năm tiếp theo:

 

1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

 

1.1. Lập dự toán, quyết toán kinh phí NSNN

 

Lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị phải theo đúng trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian, định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước và của Ngành nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Bộ phận kế toán thuộc Văn phòng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc lập dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách hàng năm của đơn vị.

 

1.2. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

 

- Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán và tiêu chuẩn, chế độ, định mức đã ban hành; kiên quyết thu hồi các khoản chi không hợp lý, sai chính sách, chế độ và xử lý theo quy định. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

 

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

- Đơn vị cần phát huy và sử dụng có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hộp thư điện tử để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phát hành văn bản, hồ sơ, chỉ đạo nghiệp vụ, hạn chế tối đa việc tổ chức họp để tiết kiệm thời gian và chi phí, làm tốt công tác số hóa hồ sơ trong nghiên cứu, xét xử, lưu trữ án ...

 

 Năm 2021,  thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm ngoài lương và các khoản có tính chất tiền lương. Triệt để tiết kiệm các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, công tác phí, tổ chức lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách báo tạp chí, sử dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phát hành công văn tài liệu đến các đơn vị đúng quy định tránh lãng phí.

 

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:

 

Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Nghị định hướng dẫn thi hành về quy trình, quy chế quản lý, phê duyệt, triển khai dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch địa phương, kế hoạch của Ngành, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đơn vị.

 

Văn phòng triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, phối hợp với UBND Thành phố Đà Nẵng và các ban ngành chức năng của Thành phố Đà Nẵng tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý về khu đất xây dựng trụ sở làm việc trong năm 2021 và triển khai các bước tiếp theo để đủ điều kiện khởi công xây dựng trụ sở làm việc vào cuối năm 2021.

 

3. Trong quản lý, sử dụng, mua sắm trang bị tài sản công

 

- Thực hiện nghiêm  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý tài sản công. Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm tài sản phải theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức. Trình tự thủ tục mua sắm thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng đơn vị, tránh lãng phí trong việc mua sắm, trang bị tài sản.

 

- Cắt giảm hoặc tạm hoãn việc mua sắm, sửa chữa phương tiện và trang thiết bị làm việc chưa thật cần thiết, không đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; kiên quyết không để xảy ra tình trạng có kinh phí nhưng không mua sắm các phương tiện thiết yếu phục vụ công tác mà giữ kinh phí để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và người lao động.

 

- Hạn chế và tiết kiệm trong việc sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, điều hòa để chế độ làm lạnh trên 25 độ, khi ra khỏi phòng làm việc phải tắt các thiết bị điện, toàn bộ các văn bản không mật phải chuyển qua hộp thư điện tử, hạn chế tối đa việc in sao, nhân bản, phát hành văn bản phô tô; các đoàn đi kiểm tra nghiệp vụ phải chủ động lập kế hoạch và phối hợp thực hiện đi chung, tránh trường hợp  nhiều xe ô tô sử dụng cùng lúc gây lãng phí. Việc sử dụng máy phô tô phải đúng quy trình kỹ thuật, theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và phải tắt máy sau khi sử dụng xong, hạn chế đến mức thấp nhất việc phô tô hồ sơ án để tăng cường công tác nghiên cứu, trích yếu hồ sơ nghiệp vụ. Đối với văn phòng phẩm dùng chung như giấy phô tô, ghim kẹp ... phải sử dụng tiết kiệm, nghiêm cấm cấp phát tràn lan gây lãng phí và không quản lý được việc sử dụng.

 

Bộ phận thanh tra thuộc văn phòng thông qua công tác thanh tra nghiệp vụ cần có đánh giá cụ thể việc trích lập hồ sơ vụ án, sao chụp tài liệu có tuân thủ đúng kết luận của Viện trưởng VC2 về việc lập hồ sơ nghiệp vụ đảm bảo tiết kiệm giấy, mực tránh lãnh phí, Thanh tra đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Hành chính – Quản trị - Tài vụ tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ trên trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

 

-  Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức theo đúng chỉ tiêu được giao; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên sâu. Việc bổ nhiệm cấp phó ở các Viện nghiệp vụ, cấp phó ở các Phòng phải phù hợp với cơ cấu và nhu cầu cần thiết vì lý do công vụ; bố trí công chức ở các đơn vị phù hợp năng lực, sở trường trên tinh thần tiết kiệm biên chế và nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ công chức.

 

          - Thực hiện cải cách hành chính trong các khâu công tác, đổi mới căn bản cách thức quản lý và thái độ làm việc của công chức, phục vụ đi đôi với quản lý; siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức.

 

          - Xây dựng và thực hiện các quy trình giải quyết công việc đảm bảo khoa học; hệ thống hóa những quy định về thủ tục, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc để tiết kiệm thời gian, chi phí sức lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối; quản lý chặt chẽ giờ giấc lao động gắn với quản lý tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc của từng công chức; hạn chế tối đa làm việc ngoài giờ không cần thiết.

 

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công việc, công chức, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với hành vi tiêu cực, lãng phí của cán bộ - công chức.

 

IV.Một số giải pháp để làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần thực hiện:

 

            Một là: Tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá thực hiện. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ  phải luôn thấm nhuần lời Bác Hồ dạy về nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luôn là lực lượng đi tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức trong đơn vị về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ công chức về ý thức thực hành tiết kiệm chống lãnh phí trong khi thực hiện công vụ, trong cuộc sống hàng ngày, nêu gương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê phán, nghiêm khắc xử lý các cá nhân có hành vi gây lãng phí, thất thoát kinh phí, tài sản của nhà nước  

 

-  Rèn luyện phong cách, phương pháp làm việc khoa học, có kế hoạch, sử dụng thời gian làm việc hợp lý, hiệu quả trong công việc

 

  Hai là:  Hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ xây dựng và ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

 

-  Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ không còn phù hợp, kịp thời có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế quản lý, sử dụng xe chuyên dùng ... của đơn vị cho phù hợp; quản lý chặt chẽ và công khai thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành để tạo điều kiện cho việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào lĩnh vực như: Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm, sử dụng tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; tổ chức bộ máy, sử dụng lao động và thời gian lao động ...

 

          Ba là:  Thực hiện quy chế dân chủ, công khai, kiểm tra, thanh tra, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

          - Thực hiện công khai, dân chủ:

 

          + Thực hiện các quy định về công khai, dân chủ để bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức trong đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và đưa công tác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nề nếp trong đơn vị.

 

          + Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính theo quy định tại Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của Ngành. Công khai việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa bảo trì trụ sở, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, chi phí hội nghị, công khai kế hoạch, danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản khác của đơn vị.

 

          - Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

          + Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có các biện pháp khắc phục.

 

          + Việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, giám sát phải đảm bảo có trọng tâm, thường xuyên và hiệu quả.

 

          + Qua các hoạt động trên cần thông báo công khai, kịp thời các đơn vị, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí, thất thoát tài sản; quy định trách nhiệm về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính và đề xuất biểu dương, khen thưởng thỏa đáng những đơn vị, cá nhân gương mẫu, điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định pháp luật và của Ngành.

 

           Bốn là: Toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ Văn phòng quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công việc được giao.  Cấp ủy Chi bộ, tập thể Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, đảng viên, quần chúng để  thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

          Năm là: Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bảo vệ những người có công phát hiện, ngăn ngừa các hành vi gây lãng phí; xử lý nghiêm, kịp thời đối với hành vi lãng phí, vi phạm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị và chấp hành đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động; xây dựng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao  tại Đà Nẵng là đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh./.

 

                                                                                 Tin, bài: Chi bộ Văn phòng VC2