Một số nhận thức về bài viết của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

01/06/2021
Xem với cỡ chữ:

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Bài viết của Tổng Bí thư có sự khái quát cao về nhận thức chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

 

CNXH ở Việt Nam trước hết phải vì con người, vì cuộc sống của nhân dân chứ không vì mục đích của một nhóm người nào đó. Sự phát triển kinh tế không phải bằng mọi giá mà bên cạnh đó cần phải bảo đảm công bằng xã hội, chăm lo lợi ích nhân dân, nhất là về vấn đề an sinh xã hội.

 

Theo Tổng Bí thư, kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa là nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng thời chịu sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 

Bài viết của Tổng Bí thư nhận định nền kinh tế thị trường không phải riêng của chủ nghĩa tư bản (CNTB), không phải là sản phẩm riêng của CNTB mà là sản phẩm của nhân loại. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thể chế kinh tế ấy để sáng tạo ra mô hình kinh tế định hướng XHCN.

 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam là một chặng đường rất dài trải qua những bước đi cụ thể, với những hình thức, biện pháp cụ thể và tổng kết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Cả lý luận và thực tiễn, xây dựng CNXH là kiến tạo một kiểu xã hội về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, một sự nghiệp tự giác, liên tục, định hướng lâu dài, không thể nóng vội.         

 

Văn hóa là nền tảng của tinh thần xã hội. Nền văn hóa của chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn. Lấy CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.

 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa giai cấp nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết  vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhân dân  tiếp nhận, ủng hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường lối của Đảng vì thấy đường lối đó đáp ứng được  yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức mạnh của nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển.

 

Chúng ta phải tích cực chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

 

Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho hành động cách mạng.

 

Tóm lại, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất to lớn cả về lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, có sức lan tỏa sâu rộng về nhận thức CNXH ở Việt Nam hiện nay. Giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhìn nhận sâu hơn, đúng hơn  về CNXH, nhất là con đường đi lên CNXH ở nước ta trong thời gian đến.

 

Trong tình hình hiện nay, đại dịch Covid-19 gây ra nhiều hệ lụy rất to lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân trên toàn thế giới, gây ra khủng hoảng về kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

 

Với khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”, Việt Nam thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Năm 2020, nước ta là một trong số ít nước có tăng trưởng dương (2,91% GDB). Nước ta là điểm sáng về phòng chống dịch, là điểm đến an toàn cho công dân ở nước ngoài. Chưa bao giờ nước ta có vị thế, cơ đồ, tiềm lực, uy tín Quốc tế như ngày hôm nay.

 

Đảng, Chính phủ, quân và dân ta đang ra sức chống dịch.Tình hình rất phức tạp. Dịch bệnh đã lây lan trên hơn 30 tỉnh thành với hơn 4.000 ca nhiễm. Nhất là  vi rút theo chủng mới ở Ấn Độ lây lan rất nhanh ở một số khu công nghiệp có đông công nhân và nơi tập trung đông người.

 

Trong khó khăn xuất hiện nhiều sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sỹ, của lực lượng vũ trang. Nhiều nữ bác sỹ, điều dưỡng tự nguyện cắt tóc, xa con nhỏ để ngày đêm gồng mình điều trị cho người bệnh. Nhiều hành động dũng cảm của cá nhân tự nguyện lao vào vùng dịch để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Thật xúc động hình ảnh cụ già chống gậy đem bó rau, quả trứng, cân gạo ủng hộ cho tổ kiểm soát dịch…

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, Chính phủ về lập quỹ phòng chống dịch, các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân đã và đang hưởng ứng tích cực. Có lẽ, đây cũng không nằm ngoài tư tưởng nhằm hướng tới thống nhất về nhận thức trong sự nghiệp xây dựng CNXH của nước Việt Nam ta.!

                                                        

Nguyễn Xuân Thanh - Bí thư Chi bộ Viện 3, Đảng bộ VC2