Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2021

17/06/2021
Xem với cỡ chữ:

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xác định công tác thi đua, khen thưởng luôn là động lực khuyến khích, động viên công chức và người lao động tích cực, hăng say trong lao động, phát huy tính năng động, sáng tạo để đạt được những kết quả và thành tích cao trong công tác. Tiếp tục thực hiện Phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; cán bộ lãnh đạo các cấp phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; công chức và người lao động phải “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng với công tác xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác Kiểm sát, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã quán triệt và thực hiện  Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Để tổ chức và thực hiện, Viện trưởng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với Ban chấp hành Công đoàn và tổ chức ký cam kết phấn đấu hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra giữa Viện trưởng và Thủ trưởng các đơn vị tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Đồng thời, có thông báo kết luận đến toàn thể đơn vị thực hiện kết hợp đánh giá, xếp loại công chức, người lao động với bình xét thi đua ngắn hạn do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát động theo quý, dựa trên 72 chỉ tiêu cơ bản liên quan đến công tác nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Viện trưởng ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

 

Sau khi đã có hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động và khen thưởng năm 2021; qua 6 tháng tổ chức triển khai, Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã họp bình xét các phong trào thi đua trên cơ sở hồ sơ, báo cáo đề nghị khen thưởng từ các Viện nghiệp vụ và Văn phòng trình. Phòng Tổ chức, Thanh tra và thi đua khen thưởng thẩm định đúng quy trình, thủ tục, số lượng, tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể và cá nhân theo quy định; đã được đối chiếu với việc hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ giữa các đơn vị, có sự đánh giá, so sánh giữa các tập thể và cá nhân với nhau. Thông qua việc thẩm định hồ sơ, báo cáo thấy rằng: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài, tác động đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, song có nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đã hoàn thành vượt mức theo yêu cầu Nghị quyết 96 của Quốc hội và của Ngành đề ra.

 

          Đối với phong trào thi đua Chuyên đề 2021 như: “Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Hội đồng thi đua đã chọn và đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen cho 02 đơn vị Viện nghiệp vụ và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Ngoài ra, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã có quyết định tặng giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đối với các phong trào nêu trên và các phong trào thi đua ngắn hạn theo đợt, do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát động.

 

Viện trưởng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, gắn trách nhiệm và phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua; tiếp tục phát động và thực hiện các phong trào thi đua tiếp theo một cách thiết thực, đảm bảo dân chủ, khách quan, thực chất và hiệu quả; thực hiện việc bình xét thi đua gắn với việc đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo từng quý và cả năm công tác; qua đó nhằm phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích thực sự tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.

 

Viết bài: Lê Văn Thành - Phòng TC-CB VC2