Chi bộ Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng Xây dựng, học tập Chuyên đề: Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ

01/10/2021
Xem với cỡ chữ:

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có thể hiểu làm gương là làm mẫu trước quần chúng để quần chúng nhìn vào đó học tập, làm theo chính vì vậy làm gương cũng có nghĩa là nêu gương vừa là trách nhiệm vừa là giải pháp quan trọng để vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân theo Đảng làm cách mạng. Nêu gương cũng là cách tạo nên mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết giữa cán bộ với nhân viên, đảng viên với quần chúng; góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh. Với ý nghĩa to lớn như vậy, Ban Chấp hành trung ương có quy định số 08-Qdi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII đã đặc biệt quan tâm đến vai trò nêu gương, trong đó chỉ rõ “phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”...

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng phải có đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu đi đầu. Người cũng căn dặn: “Muốn dân tin, dân yêu, dân làm theo, thì mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gương trước, "đảng viên đi trước, làng nước đi sau"...

 

Với nhận thức như vậy, Chi bộ Văn phòng VC2 xây dựng chuyên đề học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ chí Minh với nội dung Chủ đề là : Trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Được xác định cụ thể, đó là: Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, không cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, Trong công cuộc đổi mới hiện nay công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và coi đó là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở các quy định của Trung ương Đảng,  Đảng ủy VKSNDTC, Đảng ủy VKSNDCC tại Đà Nẵng, cấp ủy, chi ủy, đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa thành các quy định cụ thể về nêu gương sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị... gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Đối với Chi bộ Văn phòng, với vai trò tham mưu cho Viện trưởng VC2 xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm. Tham mưu giúp Viện trưởng theo dõi quản lý chế độ thông tin báo cáo, công tác tổng hợp, thống kê, CNTT, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, tài vụ, tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn đề nghị kháng nghị GĐT, TT, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và các việc khác do Viện trưởng giao. Từ những nhiệm vụ trên, xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt Văn phòng từ cấp phó phòng trở lên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ Văn phòng.

 

Trong thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên giữ vị trí chủ chốt trong đơn vị Văn phòng đã thể hiện rõ vai trò của cá nhân, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, mạnh dạn tìm tòi, đạt hiệu quả trong công tác nghiệp vụ. Điều đó, đã góp phần quan trọng trong việc tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động Văn phòng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, từ đó, từng bước tăng cường và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của chi ủy, Đảng bộ VC2.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, cũng cần thẳng thắn nhận ra việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt trong Chi bộ Văn phòng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc nêu gương chưa trở thành việc làm thường xuyên gắn với những công việc hằng ngày; ở một số nơi việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương chưa thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chưa phải là phong trào mang tính tự giác. Một số đồng chí cán bộ chủ chốt chưa thực sự nêu cao vao trò trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là trong việc tổ chức, triển khai công việc được phân công, kiểm tra giám sát, hướng dẫn đối với cấp dưới. Thực hiện tốt vai trò nêu gương trước cán bộ công chức trong đơn vị.  

 

Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế nêu trên. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Viện trưởng CV2 trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của đơn vị chính vì vậy : Để việc nêu gương hiệu quả, thiết thực hơn nữa, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí là cán bộ chủ chốt thuộc chi bộ Văn phòng, Chi ủy và người đứng đầu cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục tồn tại hạn chế thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Xem đây là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá xếp loại Đảng viên hàng năm, là cơ sở để xem xét trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định. Việc đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên chủ chốt của chi bộ là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự “diễn biến” tự “chuyển hóa” trong nội bộ.  

 

Nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để mọi người đều thấy rằng nêu gương là trách nhiệm, bổn phận của người cán bộ, đảng viên chủ chốt; đồng thời, chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác của Văn phòng; quán triệt thực hiện nghiêm túc 4 nêu, 4 chống cụ thể như sau:

 

4 nêu:

 

1/ Nêu gương trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết chỉ thị của cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đoàn thể; Quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng. Đảng viên, cán bộ chủ chốt của văn phòng phải là những người đi đầu trong việc nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch;

 

2/ Nêu gương về đạo đức, lối sống, trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân. Trong phong cách làm việc, trong văn hóa ứng xử sinh hoạt hàng ngày, trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao được với phương trâm: “Nói ít làm nhiều”;

 

3/ Nêu gương trong học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ thường xuyên bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khác ngoài công việc văn phòng khi được lãnh đạo phân công. Gương mẫu, tích cực, tự giác, đi đầu tham gia học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, cũng như các chuyên đề, các buổi sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

 

4/ Nêu gương trong việc tự kiểm điểm bản thân, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và chịu trách nhiệm trước công việc được phân công.

 

4 Chống

 

1/ Chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình những biểu hiện vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hành vi “nói không đi đôi với làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo”;

 

2/ Chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

 

3/ Chống bệnh hình thức, thích thể hiện, tự cao tự đại. Đề cao vai trò cá nhân, không xa dời quần chúng, chạy theo thành tích trong thi đua khen thưởng không thực chất;

 

4/ Chống biểu hiện bè phái, cục bộ, phe nhóm gây mất đoàn kết trong nội bộ. thiếu khách quan trong công tác đánh giá xếp loại cán bộ, trong công tác bổ nhiệm đề bạt, quy hoạch.   

 

Nội dung chuyên đề còn xác định về lối với cán bộ, đảng viên, nhất là người trong cấp ủy đơn vị phải tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chi bộ Văn phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị của ngành trong tình hình mới./.

 

Nguyễn Hải Tuấn

Bí thư chi bộ Văn phòng