Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác thi đua, khen thưởng tại Viện cấp cao 2 trong giai đoạn hiện nay

17/03/2022
Xem với cỡ chữ:

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng phát động phong trào thi đua yêu nước, coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo cách mạng, là nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, là phương pháp tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân là động lực thúc đẩy quá trình phát triển và thúc đẩy tiến bộ xã hội tạo hiệu quả trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng.

 

 

Người cho rằng việc phát động phong trào thi đua yêu nước là cốt lõi để sự nghiệp cách mạng thành công, để đất nước phát triển. Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, BCH Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Lời kêu gọi của Bác với những ngôn từ vừa giản dị, gần gũi, rõ ràng, dễ hiểu, đã nêu bật ý nghĩa mục đích thi đua, mục tiêu thi đua, lợi ích thi đua. Bác còn phân tích một cách sâu sắc những vấn đề liên quan đến thi đua yêu nước, từ bản chất thi đua, nội dung thi đua, cách thức thi đua, ý nghĩa thi đua. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người có sức lan tỏa sâu rộng, lôi cuốn mạnh mẽ, thôi thúc mọi ngành, mọi cấp, mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Hồ Chủ Tịch mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Theo Người: “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua ”.

 

Về nội dung của thi đua, Người đã nhấn mạnh: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần trở nên một chiến sỹ trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa… ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc”. Người căn dặn: “Thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng, phải có kế hoạch tỷ mỷ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm… Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng”. Mặt khác, trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước phải có sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, nêu gương, khen thưởng. Những hình thức khen thưởng đều có tác dụng động viên, khích lệ những người tham gia phong trào. “Sau đợt thi đua, phải tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”. Trong thi đua yêu nước, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải làm gương sáng cho mọi người, tập thể noi theo. Người nhấn mạnh: “Cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công”; “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

 

Về phương pháp của thi đua, Người yêu cầu, phải kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Cần nhanh chóng biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt bằng cách kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới, làm cho xã hội ngày một tiến bộ.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng phải lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước”; “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng”. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sự chỉ đạo cụ thể, sát sao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị, các ngành, các địa phương, các đoàn thể đều đẩy mạnh phong trào thi đua, nhờ vậy, phong trào thi đua ái quốc lan rộng, cả tiền tuyến và hậu phương mà 6 năm sau ngày ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, dân tộc ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sức mạnh của các phong trào thi đua: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “Nghìn việc tốt”... đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cùng với phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình với các danh hiệu anh hùng, danh hiệu chiến sĩ thi đua trên mọi lĩnh vực, mọi lứa tuổi được trao tặng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Những nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã góp phần cổ vũ và tạo nên sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn để chiến thắng kẻ thù, giành độc lập, tự do cho đất nước. Viết lên trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Theo Bác, thi đua không phải là tranh đua. Trái lại trong thi đua phải giúp đỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm cho nhau để cùng tiến bộ, điều đó cũng thể hiện rõ thi đua phải đoàn kết, đoàn kết để thi đua. Xuất phát từ ý nghĩa của phong trào thi đua mà Bác nhấn mạnh: “Thi đua phải lấy tinh thần yêu nước làm gốc”. Trên cơ sở đó mà xác định chỉ tiêu thi đua thiết thực, rõ ràng, định mức phù hợp, kế hoạch thực hiện đơn giản, có nhiều biện pháp phong phú để động viên được nhiều người tham gia phong trào. Bác gợi ý “không nên đặt nhiều việc quá, mức quá cao, rồi làm không được thì nản lòng. Không nên chép của nhau, kế hoạch của người nào, nhóm nào phải do người ấy, nhóm ấy tự động, tự giác, tự nguyện làm lấy. Không nên bao biện như cán bộ tự mình đặt kế hoạch rồi đem đọc qua trước hội nghị để mọi người giơ tay tán thành. Thế là cách làm quan liêu, hình thức, sẽ không có kết quả”. Bác còn hướng dẫn những điều cần làm là: “khi đặt kế hoạch nên bàn kỹ, khi đã nhận kế hoạch nên công bố đường hoàng, chép và gián lên tường để luôn luôn trông thấy, ghi nhớ và luôn cố gắng”.

 

Còn những cán bộ tổ chức theo dõi phong trào thi đua “thì phải luôn khuyến khích, giúp đỡ, kiểm tra sửa chữa hoặc bổ sung kịp thời. Tùy công việc mà định kỳ hạn tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng hoặc phê bình”. Phong trào thi đua sẽ xuất hiện những nhân tố nổi bật, chiến sỹ thi đua, họ chính là những hạt nhân của phong trào bởi họ là “những người tiên phong trong công tác, gương mẫu về phẩm chất đạo đức. Luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng cá nhân…

 

Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vẫn còn nguyên giá trị và có sức sống mãnh liệt. Ngày 21/5/2004, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 39/CT-TW về việc “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục nhấn mạnh: “Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”… Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới. 

 

Nhận thức đúng đắn Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng của Bác vào thực tiễn công tác thi đua khen thưởng của Viện cấp cao 2 trong giai đoạn hiện nay từ đó rút ra một số vấn đề cần lưu ý như sau:

 

Một là, cần nhận thức  thi đua là một trong những biện pháp của công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện cấp cao 2 trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vượt qua khó khăn thử thách, không phân biệt vị trí việc làm, chức vụ công tác tất cả đều hướng tới mục đích chung là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Hai là, mục đích thi đua nhằm khơi dậy, phát huy được tinh thần hăng say làm việc, làm cho mọi người đều hăng hái, tích cực, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong công tác …Với tinh thần đó mọi nhiệm vụ, kế hoạch công tác sẽ hoàn thành với chất lượng cao.

 

Ba là, Mỗi phong trào thi đua phải có nội dung thiết thực, ý nghĩa. Nội dung thi đua phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị theo từng giai đoạn, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực công tác, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng người, từng bộ phận, phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người.

 

Bốn là,  Trong quá trình thi đua, phải coi trọng sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm. Từ những sáng kiến và kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, từng  đơn vị… cần được phổ biến, nhân rộng ra phải coi những sáng kiến, kinh nghiệm là tài sản vô giá, cần được phát huy và phổ biến.

 

Năm là, phương châm thi đua yêu nước, Người chỉ rõ “thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao; qua công tác thi đua để tìm ra nguyên nhân tồn tại hạn chế và tìm cách tháo gỡ, khắc phục giúp đỡ những người còn hạn chế về năng lực công tác về ý thức thái độ làm việc chưa cao; thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua; khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Như vậy, thi đua để tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết lại đẩy mạnh thi đua.

 

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Viện cấp cao 2 luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp. Thông qua các kỳ tổ chức đại hội, hội nghị tổng kết, sơ kết đã khẳng định những thành quả đạt được, những bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể là các phong trào “ thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ công chức, Viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện Văn hóa công sở ” phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” các phong trào thi đua ngắn hạn do Viện trưởng Viện cấp cao 2 phát động đã  tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị. kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong các khâu công tác của Viện cấp cao 2

 

Kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” là dịp để chúng ta ôn lại những quan điểm, tư tưởng của Người về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay, những tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác vẫn luôn là nền tảng, là động lực để mỗi cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nói chung và Viện cấp cao 2 nói riêng có nhận thức đúng đắn, tích cực về công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với từng cá nhân cũng như toàn đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do ngành giao phó.

                                                              Nguyễn Hải Tuấn