Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát huy dân chủ thông qua Hội nghị đối thoại

07/04/2022
Xem với cỡ chữ:

Để góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (VC2) đã có nhiều giải pháp tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát, đồng thời góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện xây dựng các chế định, quy chế phù hợp với quy định của Ngành và pháp luật hiện hành.

 

Một trong những giải pháp nổi bật của VC2 đó là phát huy dân chủ thông qua Hội nghị đối thoại với công chức và người lao động. Cụ thể: VC2 đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Viện trưởng VC2 với đảng viên, công chức, người lao động trong toàn đơn vị.

 

Nhìn lại 2 năm, qua Hội nghị đối thoại, Bí thư Đảng ủy và Viện trưởng đã lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của đảng viên, công chức và người lao động góp ý về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức và người lao động. Căn cứ các quy định của Đảng và quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành, Viện trưởng và  Bí thư Đảng ủy VC2 đã giải đáp, hướng dẫn và kết luận, chỉ đạo thực hiện tất cả các ý kiến, đề xuất tại hội nghị.

 

Năm 2021, tại Hội nghị đối thoại có 29 nội dung được kết luận tại Thông báo số 455/TB-VC2 ngày 24/02/2021 của Viện trưởng VC2. Những nội dung này đã được các Viện nghiệp vụ và Văn phòng triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả đã có 26 nội dung được thực hiện đạt hiệu quả cao, còn 03 nội dung do những trở ngại khách quan (dịch bệnh Covid-19) nên chưa thực hiện được. Với những nội dung chưa được thực hiện, Viện trưởng VC2 kết luận chỉ đạo tiếp tục thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo;

 

 Tại Hội nghị đối thoại năm 2022, có 28 lượt ý kiến của công chức nêu các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng; hoạt động nghiệp vụ, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành với tổng cộng 21 nội dung. Những vấn đề này đã được Bí thư Đảng ủy đã giải đáp, hướng dẫn và kết luận 06 nội dung liên quan đến công tác đào tạo lý luận chính trị; công tác kiểm tra, giám sát; công tác hướng dẫn chuẩn bị đại hội Chi bộ; công tác phát triển đảng viên, công tác của Đoàn thanh niên, nội dung sinh hoạt Chi bộ…; Viện trưởng VC2 kết luận triển khai thực hiện 15 nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ; việc thực hiện chế độ, chính sách, việc quản lý tài sản công; công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19…

 

Đồng thời, cũng qua đối thoại Viện trưởng VC2 có kiến nghị VKSND tối cao sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định thụ lý, giải quyết đơn theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (Quy định 201); sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 46 Quy chế 505/QĐ-VKSTC; kiến nghị Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng trong việc sắp xếp lịch xét xử lưu động cho phù hợp; công tác phối hợp chuyển giao các tài liệu, chứng cứ bổ sung cho Kiểm sát viên nghiên cứu trước khi mở phiên tòa; các quyết định kháng nghị, thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cho VC2...

 

Nhận thấy: thông qua Hội nghị đối thoại, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy VC2 đã giải đáp, tháo gỡ hầu hết những bất cập, khó khăn, vướng mắc của công chức thường gặp phải khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 30/3/2016 của VKSND tối cao; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của VC2 ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-VC2 ngày 14/3/2017; hoàn thiện những quy chế, quy định của ngành KSND, cũng như nhằm tăng cường công tác phối hợp với TAND cấp cao tại Đà Nẵng… Đồng thời, xác định việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Viện trưởng VC2 với đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị là nhiệm vụ cần thiết hàng năm, và cũng là để thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bí thư Đảng ủy và Viện trưởng VC2./.

 

Bài viết: Lê Văn Thành, Trưởng phòng TCCB -VC2