Chi bộ Viện 2 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức học tập chuyên đề

14/06/2022
Xem với cỡ chữ:

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCh Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sông, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng, trọng tâm công tác sinh hoạt chuyên đề theo yêu cầu của Đảng ủy Khối và Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 07/10/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề” và Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 18/01/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ngày 10.6.2022, Chi bộ Viện 2 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phản bác thông tin phi truyền thống chống phá xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng”. Buổi sinh hoạt với sự có mặt của đồng chí Phan Vũ Hoàng (Đảng ủy viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bí thư Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) và toàn thể Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Viện 2.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chuyên đề

 

Hiện nay, dưới sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự phát triển nhanh chóng của các trang mạng xã hội các thông tin có nội dung sai trái, bị bóp méo, xuyên tạc sự thật, lẫn lộn đúng sai, thật giả hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa với dụng ý xấu được chia sẽ, đăng tải nhiều. Các thông tin chưa được kiểm chứng đã gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, đoàn  kết dân tộc, tôn giáo…

 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử và cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Bảo vệ tư tưởng của Đảng trước các thế lực chống phá là một trong những nhiệm vụ cao cả và cấp thiết trên mặt trận tư tưởng. Với ý nghĩa đó, buổi sinh hoạt chuyên đề đã tập trung phân tích: Tư tưởng cách mệnh của chủ nghĩa Mác – Lênin;  nguyên nhân các thế lực chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện về âm mưu thủ đoạn xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ cuộc chiến tranh tâm lý trên không gian mạng; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng và dựa vào nhân dân để đấu tranh phản bác tư tưởng chống phá xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng và đề ra một số giải pháp đấu tranh phản bác thông tin phi truyền thống chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và một số kiến nghị.

 

Việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng luôn được Lãnh đạo và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hết sức quan tâm quán triệt tổ chức thực hiện. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã được Chi ủy Viện 2 tổ chức nghiêm túc, các ý kiến thảo luận sôi nổi có trọng tâm.

 

Nhận xét đánh giá về buổi sinh hoạt đồng chí Phan Vũ Hoàng – Bí thư Đảng ủy đã biểu dương tinh thần chuẩn bị của Chi ủy Viện 2 và đề nghị tiếp tục phát huy duy trì thực hiện trong thời gian đến./

 

 

 Tin, ảnh: Trần Anh Quân – Chị bộ V2