Công khai nguồn đề thi và đáp án Kiểm sát viên

27/10/2017
Xem với cỡ chữ:

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỐI CAO                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 3982/VKSTC-V15

V/v chuẩn bị thi tuyển các chức danh                                                 Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

   tư pháp ngành KSND năm 2017

 

                Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

                                - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;

                                - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

 

       Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công khai câu hỏi và đáp án thi tuyển các chức danh tư pháp do các đơn vị trong Ngành biên soạn gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao, để công chức trong đơn vị biết, tìm hiểu và trao đổi nhằm trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng của kỳ thi tuyển chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

       - Thông báo tới toàn thể công chức trong đơn vị biết việc công khai câu hỏi và đáp án thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 đã được tăng tải trên trang Website của ngành Kiểm sát nhân dân;

       - Câu hỏi và đáp án thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp (Tải về);

       - Cầu hỏi và đáp án thi tuyển Kiểm sát viên trung cấp (Tải về);

       - Câu hỏi và đáp án thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp (Tải về);

       - Tạo điều kiện cho công chức trong đơn vị tham gia kỳ tuyển các chức danh tư pháp ngành Kiểm sát nhân dân được nghỉ làm việc 01 tuần để ôn tập trước kỳ thi và được tham gia hệ thống kiến thức theo kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                   TL.VIỆN TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                     VỤ TRƯỞNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

- Các đồng chí Lãnh đạo Viện (thay báo cáo);

- Lưu: VT,V15.                                                                                                        Đã ký

          

                                                                                                                          Tăng Ngọc Tuấn